Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Leidraad Maatramp

Achtergrondinformatie

Van de overheid wordt effectieve hulpverlening verwacht bij rampen en zware ongevallen. Tegelijkertijd zijn er ook grenzen aan hetgeen van de hulpverleningsorganisaties mag worden verwacht. De vraag is tot welk niveau een bepaalde regio (respectievelijk de Rijksoverheid en de regio’s gezamenlijk) haar hulpverleningsorganisaties redelijkerwijs zou moeten prepareren.

Doelstelling

Deze leidraad is een hulpmiddel bij het vaststellen van een maximale hulpbehoefte waarmee een regio in het kader van de rampenbestrijding serieus rekening wil houden. Deze leidraad dient ter voorbereiding en ondersteuning van deze besluitvorming en geeft aansluitend de hulpverleningsdiensten concrete indicaties voor de verdere voorbereiding. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt deze leidraad aan als een gemeenschappelijke basis voor deze besluitvorming. Door daarvan gebruik te maken ontstaat tevens vergelijkbaarheid tussen de regio's onderling.

Opbouw document

Deze leidraad bestaat uit drie delen: een inleiding (deel A), een werkdeel (deel B) en een aantal bijlagen. Deel A geeft de achtergronden en doelstelling van de Leidraad Maatramp weer en beschrijft de hoofdlijn van de aanpak. Onder andere wordt hier invulling gegeven aan begrippen als ramptype, maatscenario en maatramp. Tevens wordt ingegaan op het gebruik van de leidraad in de verdere besluitvorming. Deel B, het gebruiksdeel, dient als een soort werkboek. Hiermee kan een regio zelf per ramptype een maatscenario bepalen en daaruit een maatramp afleiden. Tenslotte zijn er vier bijlagen. Bijlage 1 bevat een serie tabellen waarin per ramptype een groot aantal kengetallen voor wat betreft de hulpvraag zijn opgenomen. Bijlage 2 biedt een nadere toelichting op de inpasbaarheid van specifieke risicostudies. Bijlage 3 is een algemene toelichting op de tekst van deel A en B. Bijlage 4 bevat tenslotte een korte verklarende woordenlijst.

Bijzonderheden

De Leidraad Maatramp is ontwikkeld in opdracht van de Directie Brandweer en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Adviesbureau Van Dijke en Ingenieurs/Adviesbureau SAVE. De ontwikkeling is begeleid door een commissie waarin personen op persoonlijke titel zitting hadden. De leden van de begeleidingscommissie dragen geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de leidraad.

naar boven