Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

  • Home
  • Zoeken
  • RAPPORT Basisbegrippen veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen

RAPPORT Basisbegrippen veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen

Achtergrondinformatie

Zowel intensief ruimtegebruik als het vervoer van gevaarlijke stoffen zal de komende tijd toenemen. Willen beide economische activiteiten hun doorgang blijven vinden, dan moet er bewuster en evenwichtiger worden omgegaan met zowel de veiligheid als het realiseren van nieuwbouwprojecten langs transportassen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door de toenemende mobiliteit en de verstedelijking in Nederland ontstaan er spanningen tussen de ruimtelijke ordening en het transport van gevaarlijke stoffen per weg, spoor, water en buisleiding. Deze spanningen impliceren externe veiligheidsrisico’s voor mensen in de nabijheid van de transportassen. Het kabinet heeft het voornemen om samen met betrokkenen een basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) te ontwerpen die externe veiligheidsrisico’s beheersen bij ruimtelijke ontwikkelingen langs deze transportassen.

Doelstelling

Het zo compleet en gestructureerd mogelijk aanleveren van basisparameters die van belang zijn voor het concept veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen in het kader van de voorbereiding van het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Opbouw document

Dit rapport is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de analyse van parameters voor het veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen van het schaalniveau van de gebiedsindeling.

Hoofdstuk 3 schetst de analyse van de parameters in relatie tot de effecten van ongevalscenario’s. In dit hoofdstuk wordt een relatie gelegd tussen de effecten van calamiteiten en het schaalniveau van de gebiedsindeling.

In hoofdstuk 4 worden de parameters vanuit de veiligheidsketen geanalyseerd en gekoppeld met het schaalniveau van de gebiedsindeling.

Hoofdstuk 5 betreft een integrale benadering van het veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen en de analyse van de gebieden waarin maatregelen kunnen worden genomen.

Tenslotte worden conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6 gepresenteerd.

naar boven